Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Czysty i bezpieczny „Zielony Wołomin”


Lokalizacja

Kościelna, Sikorskiego, Wąska, Peronowa, Zakładowa, Gryczana, Gdyńska, Tęczowa, Polska, Kobyłkowska, Błońska, Legionów, Matejki (pas zieleni między ulicą Traugutta a 1go Maja), Lipiny B, Prądzyńskiego, Partyzantów

Krótki opis projektu

Czysty i bezpieczny „Zielony Wołomin” to projekt, w ramach którego powstaną na terenie Wołomina nowe zielone miejsca, powiększy się infrastruktura poprawiająca czystość miasta. Powstaną nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz kosze na odpady.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa przestrzeni miasta poprzez nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, budowę infrastruktury poprawiającej czystość (kosze na odpady).
W ramach projektu zaplanowano:
1. Montaż koszy na odpady na terenie miasta Wołomin przy m.in. ul. Kościelna, Sikorskiego, Wąska, Peronowa, Zakładowa, Gryczana, Gdyńska, Tęczowa, Polska, Kobyłkowska, Błońska, Legionów, Lipiny B, Prądzyńskiego, Partyzantów, Wołomińska.
2. Nasadzenie ok. 60 szt. sadzonek drzew i ok. 150 krzewów przy ulicach: Matejki, Długa, Kościelna, Legionów, Sikorskiego, Reja.

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wołomina. Dzięki jego realizacji poprawi się jakość przestrzeni miejskiej. Projekt powinien zostać zrealizowany, ponieważ wielokrotnie w dyskusji publicznej zwracane były uwagi mieszkańców na zbyt małą liczbę koszy na odpady, w tym koszy na odpady „psie kupy”. Montaż koszy na odpady zmieszane pozwoli na redukcję tego problemu. Zwiększenie liczby nasadzeń zieleni miejskiej jest również odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i wpisuje się w obecne trendy i politykę klimatyczną. Projekt będzie polegał na nasadzeniach drzew (takich jak ambrowce gumball/głogi dwuszyjkowe Paul's Scarlet (ul. Matejki) oraz wiązy syberyjskie /buki pospolite/klony kolumnowe na pozostałych ulicach) i krzewów wraz z zamontowaniem zabezpieczeń (często młode drzewa są niszczone zaraz po nasadzeniu). Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych ok. 60 sztuk drzew. Ponadto przewiduje się zakup około 150 innych roślin wieloletnich (żywotniki Danica, tawuły, trawy ozdobne - rozplenice i kwiaty wieloletnie (rozchodniki okazałe itp.)

Cel zadania

Realizacja zadania Czysty i bezpieczny „Zielony Wołomin” to odpowiedź na głos mieszkańców. W ramach zadania powstanie więcej koszy na odpady, terenów zielonych, poprawi się bezpieczeństwo w obrębie miejsc rekreacji. Coraz częściej w najbliższym otoczeniu widzimy pustą przestrzeń. Co najwyżej trawniki, których kondycja - z racji braku właściwej opieki - często pozostawia dużo do życzenia. Brakuje cienia, który dałby schronienie w upalne dni, brakuje liści, które produkowałyby tlen. Celem projektu jest przywrócenie przestrzeni publicznej walorów estetycznych, zbudowanie przyszłości zielonych płuc dla miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nasadzenia drzew i krzewów80 000 zł
2Kosze na odpady50 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie zieleni3 000 zł

1) Zadanie w projekcie dotyczące budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej/ul. Reja nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ulicą Kościelną i ulicą Reja (odcinek od ul. Kościelnej do ul. Wileńskiej) poruszają się autobusy niskopodłogowe na zlecenie ZTM. Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach: ,, niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: (…) - na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych”. ZTM nie akceptuje rozwiązań typu: wyniesione przejścia dla pieszych/przejazd dla rowerów lub wyniesione skrzyżowanie gdyż są przez nich traktowane jako progi zwalniające. Pozostałe zadania opisane w projekcie są zgodne z przepisami prawa.
2) Na skutek infrastruktury podziemnej i nadziemnej znajdującej się w niektórych terenach i pasach zieleni przyulicznej, które wnioskodawca wytypował do nasadzeń drzew lub krzewów nie można w pełni zrealizować ww. zadania. Nowe nasadzenia można zrealizować w miejscach niekolidujących z istniejącą infrastrukturą.
3) Wnioskodawca nie uwzględnił wszystkich kosztów projektu. Dlatego koszty projektu nie zostały oszacowane prawidłowo. Nie uwzględniono kosztów montażu odblaskowego oznakowania, kosztów nasadzeń traw i roślin wieloletnich, kosztów opróżniania koszy ulicznych.
Ze względu na ww. przepisy prawa, brak dogodnego miejsca na nasadzenia drzew, krzewów, traw i roślin wieloletnich, nieuwzględnienie wszystkich kosztów projektu oraz przeniesienie zadania (monitoring placu zabaw) do innego obszerniejszego przedsięwzięcia, zadania wskazane w projekcie polegające na: budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z montażem elementów odblaskowych i oznakowaniem poziomym znak D-6;nasadzeniu traw i roślin wieloletnich; nie jest możliwe do zrealizowania.
Projekt nr 5 jest wykonalny w części polegającej na:
- wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w dogodnych lokalizacjach,
- zakupie i dostawieniu koszy ulicznych w jedynie słusznych lokalizacjach.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Czysty i bezpieczny „Zielony Wołomin”